برای استفاده از امکانات این سایت باید JavaScript مرورگر شما فعال باشد.
BaharNarang.org
درگاه طب سنتی ایرانی شرکت دانش بنیان گوهر خرد پارسیان

دوره های آموزشی طب سنتی برگزار شده از سال 92 تا 97 توسط متخصصین طب سنتی شیراز

 

عنوان دوره آموزشی طب سنتی

تاریخ شروع

برگزار کننده

1

دوره مقدماتی طب سنتی

92/2/21

شرکت

2

دوره مقدماتی طب سنتی

92/2/25

شرکت

3

دوره مقدماتی طب سنتی

92/3/1

شرکت

4

دوره مقدماتی طب سنتی

92/6/15

شرکت

5

دوره مقدماتی طب سنتی

92/7/11

شرکت

6

دوره متوسطه طب سنتی

92/8/9

شرکت

7

دوره مقدماتی طب سنتی

92/8/15

شرکت

8

آمادگی آزمون PhD

92/6/28

شرکت

9

دوره مقدماتی طب سنتی

93/4/4

شرکت

10

دوره مقدماتی ویژه پزشکان

93/4/5

شرکت

11

دوره مقدماتی طب سنتی

93/5/16

شرکت

12

آمادگی آزمون PhD

93/6/6

شرکت

13

دوره مقدماتی طب سنتی

93/7/2

انجمن پرستاری

14

دوره مقدماتی طب سنتی

93/8/28

انجمن پرستاری

15

دوره مقدماتی طب سنتی

93/8/1

شرکت

16

دوره متوسطه طب سنتی

93/8/1

شرکت

17

دوره پیشرفته طب سنتی

93/8/29

 شرکت

18

دوره مقدماتی و متوسطه  طب سنتی

93/8/1

یاسوج

19

دوره مقدماتی طب سنتی

93/11/8

انجمن پرستاری

20

دوره متوسطه طب سنتی

93/12/7

شرکت

21

دوره مقدماتی طب سنتی

94/2/16

انجمن پرستاری

22

دوره مقدماتی طب سنتی

94/4/31

انجمن پرستاری

23

دوره مقدماتی طب سنتی

94/9/25

انجمن پرستاری

24

دوره مقدماتی طب سنتی

94/5/8

شرکت

25

دوره مقدماتی طب سنتی

94/8/13

شرکت

26

دوره متوسطه طب سنتی

94/8/28

شرکت

27

دوره پیشرفته طب سنتی

94/2/17

شرکت

28

دوره پیشرفته طب سنتی

94/10/17

شرکت

29

دوره مقدماتی طب سنتی

94/5/4

مرکز منطقه ای

30

دوره مقدماتی و متوسطه  طب سنتی

94/1/27

یاسوج

31

دوره مقدماتی و متوسطه  طب سنتی

94/2/3

یاسوج

32

آمادگی آزمون PhD

94/6/5

شرکت

33

دوره مقدماتی  طب سنتی اردیبهشت ماه 95

23|02|95

شرکت

34

دوره مقدماتی  طب سنتی تیر ماه 95

24|4|95

شرکت

35

دوره  متوسطه طب سنتی مرداد ماه 95

95/5/14

شرکت

36

دوره مقدماتی  طب سنتی مهر ماه 95

8|7|95

شرکت

37

دوره متوسطه طب سنتی آبان ماه 95

95/7/29

شرکت

38

دوره مقدماتی  طب سنتی آذرماه 95

18|9|95

شرکت

39

دوره  متوسطه طب سنتی دی ماه 95

95/10/16

شرکت

40

دوره  پیشرفته  طب سنتی بهمن ماه 95

95/11/7

شرکت

41

دوره مقدماتی  طب سنتی فرودین ماه 96

96/1/24

شرکت

42

دوره مقدماتی  طب سنتی تیر ماه 96

96/4/15

شرکت

43

دوره متوسطه  طب سنتی مرداد ماه 96

96/5/5

شرکت

44

دوره پیشرفته طب سنتی شهریور ماه 96

96/6/23

شرکت

45

دوره مقدماتی طب سنتی مهر ماه 96

96/7/27

شرکت

46

دوره متوسطه طب سنتی آذرماه 96

96/9/2

شرکت

47

دوره مقدماتی طب سنتی آذر ماه 96

96/9/23

شرکت

48

دوره مقدماتی طب سنتی اردیبهشت ماه 97

97/2/6

شرکت

49

دوره متوسطه طب سنتی تیر ماه 97

97/3/31

شرکت

50

دوره مقدماتی بسیج جامعه پزشکی

97/4/7

بسیج جامعه پزشکی

51

دوره متوسطه بسیج جامعه پزشکی

97/4/14

بسیج جامعه پزشکی

52

دوره پیشرفته طب سنتی مرداد ماه 97

97/4/11

شرکت

53

کارگاه غذاهای فراموش شده

97/5/25

شرکت

54

دوره مقدماتی طب سنتی شهریور ماه 97

97/6/15

شرکت

55

دوره جامع پرستاران و ماماها

97/8/10

انجمن علمی طب سنتی

56

دوره مقدماتی بسیج جامعه پزشکی

97/10/13

بسیج جامعه پزشکی

57

کارگاه ماساژ

97/12/23

شرکت